Strona Główna                 Serwis E-kartoteka                 Nowa kasa spółdzielni                 Prace inwestycyjne PEC                 Odsprzedaż mieszkań                 Zagrożenia związane z sezonem grzewczym                 Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie własności lokalu                 Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Walne Zgromadzenie 2023                 Walne Zgromadzenie 2024                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

   

                                                                                     Oświęcim dnia 26.05.2019r

                                                                                                                                                        

                                                              OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu z siedzibą w przy ul. Bałandy 1
32-600 Oświęcim ogłasza II przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Wygranie przetargu uprawnia do zawarcia umowy notarialnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

L.p.

Adres lokalu

mieszkalnego

Pow. użytk. w   m², charakterystyka lokalu

Kwota

wywoławcza

Uwagi

1.

Chełmek

ul. Piłsudskiego 4A/15

36,96 m2, III piętro

97 580,- zł

bez

obciążeń

 

Oferty na ww. lokal mieszkalny należy składać w zamkniętej kopercie z zaproponowaną kwotą ofertową w siedzibie Spółdzielni (adres jw.) w terminie do dnia 15.06.2020 r. codziennie od godz. 700 do 1500, w czwartki od godz. 900 do 1700.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 16.06.2020 r. o godz.: 1000

Osoby zainteresowane ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego składające ofertę przetargową zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% kwoty wywoławczej lokalu.

Wpłaty wadium należy dokonać przed otwarciem ofert na wskazane konto Spółdzielni:

PKO 75 1020 2384 0000 9902 0009 0571.

Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 800 do 1500, po wcześniejszym

 uzgodnieniu z właściwym Administratorem tj. Administracja Chełmek, nr tel. (33) 846 – 18 – 13.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących ww. lokalu mieszkalnego udziela Dział Członkowski Spółdzielni pod nr tel. (33) 843 – 14 – 48.

Zasady przeprowadzenia przetargu określa szczegółowo Regulamin Przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu dostępny na stronie internetowej www.budowlankaoswiecim.pl oraz w siedzibie Spółdzielni. Każdy oferent winien zapoznać się z treścią Regulaminu.

Dodatkowo, z uwagi na panującą pandemię fakultatywny udział zainteresowanych oferentów w przetargu będzie możliwy z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd MSM „Budowlanka” 
   
Interhead.pl