Strona Główna                 Serwis E-kartoteka                 Nowa kasa spółdzielni                 Prace inwestycyjne PEC                 Odsprzedaż mieszkań                 Zagrożenia związane z sezonem grzewczym                 Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie własności lokalu                 Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

   

                                                                                     Oświęcim dnia 26.05.2019r

                                                                                                                                                        

                                                              OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu z siedzibą w przy ul. Bałandy 1
32-600 Oświęcim ogłasza II przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Wygranie przetargu uprawnia do zawarcia umowy notarialnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

L.p.

Adres lokalu

mieszkalnego

Pow. użytk. w   m², charakterystyka lokalu

Kwota

wywoławcza

Uwagi

1.

Chełmek

ul. Piłsudskiego 4A/15

36,96 m2, III piętro

97 580,- zł

bez

obciążeń

 

Oferty na ww. lokal mieszkalny należy składać w zamkniętej kopercie z zaproponowaną kwotą ofertową w siedzibie Spółdzielni (adres jw.) w terminie do dnia 15.06.2020 r. codziennie od godz. 700 do 1500, w czwartki od godz. 900 do 1700.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 16.06.2020 r. o godz.: 1000

Osoby zainteresowane ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego składające ofertę przetargową zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% kwoty wywoławczej lokalu.

Wpłaty wadium należy dokonać przed otwarciem ofert na wskazane konto Spółdzielni:

PKO 75 1020 2384 0000 9902 0009 0571.

Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 800 do 1500, po wcześniejszym

 uzgodnieniu z właściwym Administratorem tj. Administracja Chełmek, nr tel. (33) 846 – 18 – 13.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących ww. lokalu mieszkalnego udziela Dział Członkowski Spółdzielni pod nr tel. (33) 843 – 14 – 48.

Zasady przeprowadzenia przetargu określa szczegółowo Regulamin Przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu dostępny na stronie internetowej www.budowlankaoswiecim.pl oraz w siedzibie Spółdzielni. Każdy oferent winien zapoznać się z treścią Regulaminu.

Dodatkowo, z uwagi na panującą pandemię fakultatywny udział zainteresowanych oferentów w przetargu będzie możliwy z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd MSM „Budowlanka” 
   
Interhead.pl