Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Walne Zgromadzenie 2023                 Walne Zgromadzenie 2024                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 Polityka Cookies                 e-kartoteka

POLITYKA PRYWATNIOŚCI MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

 

Mając na uwadze obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka” w Oświęcimiu informuje:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka” w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Bałandy 1,
NIP 549-000-54-14, REGON 000486250, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111184.

2.      W naszej Spółdzielni ustanowiony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail  iod@budowlankaoswiecim.pl albo pisemnie na adres Spółdzielni.

3.      MSM „Budowlanka” przetwarza dane osobowe objęte następującymi kategoriami:

- dane osobowe mieszkańców oraz członków Spółdzielni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, który stanowi, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia, który stanowi, iż przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu oraz ich rodzin, a także osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów w celu sprawowania zarządu i administrowania nieruchomościami, zapewnienia prawidłowej eksploatacji, utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni, a także w celach archiwizowania, co wynika z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Statutu MSM „Budowlanka”.

- dane osobowe stających do przetargów organizowanych przez Spółdzielnię, w celu i zakresie  prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

- dane osobowe zleceniobiorców, dzierżawców, najemców w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

- dane osobowe dłużników w zakresie windykowania należności w celu realizowania prawnie uzasadnionego celu w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

- dane osobowe pracowników oraz kandydatów do pracy w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

- przetwarzanie danych w zakresie prawidłowego obiegu korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

- przetwarzanie danych uzyskiwanych przez monitoring wizyjny, w celu ochrony osób i mienia przez okres nie dłuższy niż 60 dni, za wyjątkiem sytuacji gdy stanowią one dowód w toczącym się postępowaniu przed właściwym organem państwowym, wówczas okres przetwarzania ulega stosownemu wydłużeniu, aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

4.      Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wynikających z przepisów prawa lub obowiązującej umowy, w tym  obowiązek przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów podatkowych, księgowych oraz związanych z dochodzeniem roszczeń.

5.      Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu, w tym usługi informatyczne, administracyjne, finansowe, prawne, techniczne, a także banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy skarbowe, organy administracji publicznej, policja, sądy, organy egzekucyjne, prokuratura.

6.      Osobie, której dane przetwarza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka” w Oświęcimiu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia - „bycia zapomnianym” (jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wskazanych w art. 15 – 22 Rozporządzenia.

7.      W zakresie działalności Spółdzielni, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.      Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka” w Oświęcimiu nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
   
Interhead.pl