Strona Główna


                                                                                                                 Oświęcim  dnia 08.07.2024r

                                                      

                                                              OGŁOSZENIE

 

  Zarząd  Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Bałandy1 w Oświęcimiu ogłasza przetarg  w formie pisemnego  konkursu ofert na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Wygranie przetargu uprawnia do zawarcia umowy notarialnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

 

 

L.p.

       Adres lokalu

       mieszkalnego

Pow. użytk. w   m², charakterystyka lokalu

     Kwota

 wywoławcza

   Uwagi

  

  1.

                                        

          Oświęcim

       Bałandy 4d/1

 

    37,10 m²,  parter

 

     278.250,00 zł  

     bez

     obciążeń

 

Oferty na w/w lokal mieszkalny należy składać w zamkniętej kopercie z zaproponowaną kwotą

ofertową w siedzibie Spółdzielni (adres j. w.) w terminie do dnia 24.07.2024r. do godz. 14.00

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 25.07.2024r o godz. 11.00.

      Osoby zainteresowane ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego składające ofertę przetargową zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% kwoty wywoławczej lokalu. 

Wpłaty wadium należy dokonać przed otwarciem ofert na wskazane konto Spółdzielni:

PKO 75 1020 2384 0000 9902 0009 0571.

     Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Administracją Błonie tel. 533 077 450.

     Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących w/w lokalu mieszkalnego udziela Dział Członkowski Spółdzielni pod nr.tel. 843-14-48 lub 531 110 265.

Zasady przeprowadzenia przetargu określa szczegółowo Regulamin Przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu dostępny na stronie internetowej www.budowlankaoswiecim.pl oraz w siedzibie Spółdzielni. Każdy oferent winien zapoznać się z treścią Regulaminu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania  przyczyny.

 

                                                                       

                                                                                                Zarząd MSM „Budowlanka” 


 

 


Ogłoszenie na wybór ofert do obsługi spółdzielni w zakresie robót budowlano-remontowych na okres 12 m-cy

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oświęcimiu, ul. Bałandy ,1 informuję że przyjmuje oferty wykonawców do obługi Spółdzielni w zakresie robót budowlano -remontowych w okresie następnych 12 miesięcy których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 € netto.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pobierz plik tutaj. 


   

Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanka w Oświęcimiu w imieniu Rady Nadzorczej ogłasza konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego spółdzielni za 2020, 2021 i 2022 roku. Badanie sprawozdania należy wykonać w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2024.

Pobierz plik tutaj. 


  

Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego 


Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu w imieniu Rady Nadzorczej ogłasza konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego spółdzielni za 2022 i   2024 r. Badanie sprawozdania należy wykonać miesiącach luty marzec 2024 r. oraz luty marzec 2025 roku stosownie do wymogów.

Pobierz plik tutaj. 


 

Prośba o sprzątanie klatek

Szanowni Mieszkańcy, 

W związku z napływającymi do Spółdzielni skargami odnośnie zaniedbywania sprzątania klatek w budynku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wywiązywanie się z powyższego obowiązku. Poniżej zamieszczamy fragment Regulaminu  określającego podstawowe obowiązki Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zasobach MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu.


§3 ust. 2, pkt. a) i b)

Do obowiązku użytkownika lokalu w Spółdzielni w zakresie utrzymania czystości należy: 

a) sprzątanie i mycie klatek schodowych przy czym w przypadkach braku porozumienia między użytkownikami utrzymanie czystości należy wykonać wg harmonogramu ustalonego przez administracje wywieszonego na tablicy ogłoszeń.

b) mycie klatek schodowych obejmuje mycie:  lamperii, grzejników, skrzynek el-gaz, balustrad, schodów i spoczników schodowych, a w budynkach wielopiętrowych mycie drzwi do zsypów. W przypadku braku wykonania powyższych obowiązków przez użytkownika lokalu lub w zastępstwie przez inne osoby, na pisemny wniosek sąsiada/ów Spółdzielnia nalicza użytkownikowi nie wykonujących powyższych obowiązków w opłatach eksploatacyjnych koszty sprzątania zastępczego w wysokości ustalonej przez zarząd Spółdzielni.


Dodatkowo informujemy o możliwości skorzystania ze sprzątania zastępczego przez pracownika Spółdzielni. W takiej sytuacji użytkownik będzie zwolniony z wykonywania powyższego obowiązku, a czynności te będzie wykonywał nasz pracownik. Koszt powyższej usługi wynosi 35 zł miesięcznie, a wniosek o jej wykonywanie składać można w biurze Spółdzielni na ul. Bałandy 1 lub bezpośrednio w Administracji Osiedla.

 


 

  Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu

Zarząd  Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Bałandy1 w Oświęcimiu ogłasza przetarg  w formie pisemnego  konkursu ofert na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Wygranie przetargu uprawnia do zawarcia umowy notarialnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu.  


 


 

Ogłoszenie o przetargu na roboty remontowo-budowlane

Szanowni Państwo 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ul. Bałandy 1 informuje, że przyjmuje oferty wykonawców do Obsługi Spółdzielni, w zakresie robót budowlano-remontowych w okresie następnych 12 miesięcy, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 euro (netto) Poniżej zamieszczamy plik z ogłoszeniem przetargu.  


Zawiadomienie 

Informujemy, że od dnia 3. Grudnia 2022 r. awarie centralnego ogrzewania w soboty, niedziele oraz święta należy zgłaszać na numer telefonu 531 195 619. Powyższe ogłoszenie dotyczy wyłącznie mieszkańców osiedla Błonie, ul. Arciszewskiego oraz mieszkańców miasta Zator oraz Chełmek.      

Postępowanie na udzielenie zamówienia

Szanowni Państwo

 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ul. Bałandy 1 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie nowych pionów instalacji gazu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Poniżej zamieszczamy plik z pełną treścią ogłoszenia.

 


 


 


Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji lokalu

Szanowni Państwo 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ul. Bałandy 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji lokalu użytkowego. Poniżej zamieszczamy plik z ogłoszeniem przetargu. 


 


 

Ogłoszenie o przetargu na roboty remontowo-budowlane

Szanowni Państwo 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ul. Bałandy 1 informuje, że przyjmuje oferty wykonawców do Obsługi Spółdzielni, w zakresie robót budowlano-remontowych w okresie następnych 12 miesięcy, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 euro (netto) Poniżej zamieszczamy plik z ogłoszeniem przetargu.   

Ogłaszenie o  przetargu

 

 Zarząd  Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Bałandy 1 w Oświęcimiu ogłasza przetarg  w formie pisemnego  konkursu ofert na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Wygranie przetargu uprawnia do zawarcia umowy notarialnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  Ogłoszenie o uchwale o w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Szanowni Państwo, 

W dniu 29 września Rada Miasta Oświęcim przyjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

  

Uzupełnienie brakujących danych odnośnie do zestawienia kosztów i zaliczek na c.o- sezon 2020-2021

Szanowni Państwo,

W biuletynie nr 87 wydawanym przez MSM „ Budowlanka” w zestawieniu kosztów i zaliczek na centralne ogrzewanie nie zostały zamieszczone dane dotyczące 6 budynków. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Poniżej przedstawiamy tabelkę z brakującymi danymi.   

 

   

Biura Spółdzielni znów otwarte!

 

Szanowni Państwo,

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną, od poniedziałku 5 lipca 2021 roku biura Spółdzielni będą znów otwarte dla mieszkańców naszych zasobów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby przychodzące do Spółdzielni zobowiązane są do założenia maseczki oraz dezynfekcji rąk, a także zachowania dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 m.

 

 


 

 


 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie naboru ofert wykonawców do obsługi Spółdzielni, w zakresie robót budowlano - remontowych w okresie następnych 12 miesięcy, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 Euro (netto) 

 

 

 


"Szanowni Państwo,

z uwagi na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku (tj. sobota),  dniem wolnym od pracy będzie 17 sierpnia 2020 roku (tj. poniedziałek). W tym dniu Spółdzielnia będzie nieczynna."KOMUNIKAT

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlanka" w Oświęcimiu
informuje, iż w związku z obecną sytuacją oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego,
nie będą odbywały się dyżury członków Rady Nadzorczej.

O wszelkich zmianach w tym zakresie, Spółdzielnia będzie informować na bieżąco. UWAGA!
 

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19), MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU INFORUJE, IŻ Z DNIEM 16 MARCA 2020 ROKU ROZPOCZYNA FUNKCJONOWANIE PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH.

OD DZIŚ DO ODWOŁANIA WSZELKIE SPRAWY BĘDĄ ZAŁATWIANE
DROGĄ TELEFONICZNĄ BĄDŹ MAILOWĄ.


PONIŻEJ PODAJEMY TELEFONY DO KONTAKU ORAZ ADRES E-MAIL.
e - mail: msmbudowlanka1@onet.pl
telefony:   
Sekretariat – (33) 843 – 16 – 62                                
Księgowość - (33) 843 - 06 - 69
Czynsze - (33) 843 - 06 - 69 - wew. 243 lub 234                         
Dział członkowsko – mieszkaniowy – (33) 843 – 14 – 48           
Dział techniczny – (33) 843 – 16 – 55  

                         
Zarząd MSM „Budowlanka”

 
UWAGA !!!
Koronawirus
SARS-CoV-2
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) w trosce o zdrowie  mieszkańców MSM „BUDOWLANKA” oraz osób postronnych zaleca się ograniczenie kontaktów z pracownikami Spółdzielni, Administracji GZM i załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu /33/84-305-15 bądź drogą elektroniczną na adres poczty email: msmbudowlanka1@onet.plZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SEZONEM GRZEWCZYM

Drodzy Mieszkańcy,
jak co roku, Spółdzielnia apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym. Najistotniejsze znaczenie ma przestrzeganie przepisów pożarowych oraz zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatowania urządzeń gazowych (kuchenki gazowe, piece łazienkowe itp.).  WYMIANA LICZNIKÓW A
KONIECZNOŚĆ WERYFIKACJI WSKAZAŃ!


Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami raz na 5 lat w każdym lokalu mieszkalnym przeprowadzana jest wymiana liczników wody.


 


 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka” we współpracy z firmą M.Informatyka sp. z o.o. sp.k. z dniem 1 czerwca 2019 roku uruchomiła dla Państwa dostęp do serwisu e-kartoteka.Niniejszym informujemy, że z dniem 1 czerwca 2019 roku kasa Spółdzielni zostanie zlikwidowana. 

 


Szanowni Mieszkańcy,
w związku z planowanymi pracami inwestycyjnymi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w zakresie przyłączenia nieruchomości wchodzących w skład zasobów naszej Spółdzielni do ciepła systemowego, poniżej zamieszczamy plik PDF z pismem skierowanym do Zarządu MSM „Budowlanka” w tej sprawie. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.pdf25.01.2019.

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie Zarząd Spółdzielni powziął informację, że jeden z Członków naszej Spółdzielni podpisał umowę rezerwacyjną na sprzedaż swojego mieszkania za cenę około 2200 zł/m2, która jest o około 40% niższa od rynkowej wartości mieszkania. Jak się później okazało ulotkę firmy, z którą podpisał umowę, znalazł w skrzynce na listy, a przedstawiciel tej firmy wykorzystał jego niewiedzę co do aktualnych cen nieruchomości w Oświęcimiu. 


 Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił przyjąć Statut w nowym brzmieniu i wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią nowego Statutu Spółdzielni zamieszczonego w zakładce
„Przepisy prawne” Statut Spółdzielni”.                                                      

 
 
Interhead.pl
32-600 Oświęcim, Rynek Główny 3
tel./fax. 033-842-06-09, http://interhead.pl, e-mail:biuro@interhead.pl